ماکت واحد هیدروژن پالایشگاه اصفهان

ماکت پالایشگاه اصفهان ، بخش ششم واحد تولید هیدروژن ( Hydrogen Production Unit)