ماکت پالایشگاه اصفهان ، بخش چهارم واحد نیتروژن و تبدیل کاتالیستی ( NITROGEN Unit and Catalytic Conversion Unit)