ماکت پالایشگاه اصفهان ، بخش اول واحد تقطیر در جو، تقطیر در خلاء ( Vacuum Distillation , Atmospheric Distillation)